POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY FUNDACJI PRO UNIVERSITATIS ORAZ EUROPEAN FOUNDATION FOR COOPERATION AND SCIENCE, 19.06.2019

W ramach rozwoju współpracy i budowania partnerstw z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, w%nbsp;dn. 19 czerwca 2019 r. dr Ewa Radomska reprezentująca Fundację Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PRO UNIVERSITATIS oraz Artur Jach-Chrząszcz i Jarosław Indyk reprezentujący EUROPEAN FOUNDATION FOR COOPERATION AND SCIENCE podpisali porozumienie onbsp;współpracy.

Porozumienie obejmuje podejmowanie i wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na realizację celów statutowych obu organizacji, wzmacniania ich potencjału i pozycji konkurencyjnej przyczyniających się do kreowania postaw prospołecznych, pobudzania aktywności obywatelskiej i przedsiębiorczości, promowania idei integracji europejskiej oraz współpracy między społeczeństwami wspierających rozwój gospodarki i jej uczestników.

 

Dla realizacji w/w celu strony zgodnie zadeklarowały, m.in.:

– promowanie podejmowanych przez obie organizacje inicjatyw w ramach ich działań statutowych,

– wymianę wiedzy i doświadczeń w ramach realizacji wspólnych projektów,

– uczestnictwo przedstawicieli obu organizacji w wydarzeniach przez nich organizowanych (konferencjach, seminariach, warsztatach, konkursach, kampaniach itp.), – wsparcie we wzmacnianiu wizerunku obu organizacji jako podmiotów otwartych na innowacyjne idee i rozwiązania w sferze społecznej, – wzajemną otwartość, uczciwość i dołożenie starań, aby komunikacja pomiędzy organizacjami przebiegała efektywnie.