DYPLOM DLA UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE – PIERWSZEJ W POLSCE UCZELNI PRZYJAZNEJ DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU/ FAIR TRADE

W dn. 19 listopada 2019 r. Zbigniew Szalbot – członek zarządu Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska wręczył na ręce JM Rektora, prof. dr hab. Kazimierza Karolczaka dyplom dla Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, który jako pierwszy w Polsce uzyskał tytuł: Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu/ Fair Trade.

Tym samym – Uniwersytet stał się częścią międzynarodowego ruchu Fair Trade, który promuje Sprawiedliwy Handel i wpływa na kształtowanie odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Według danych Banku Światowego, niemal miliard ludzi na świecie uzyskuje przychody poniżej granicy skrajnego ubóstwa. Są wśród nich głównie mieszkańcy krajów rozwijających się z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Powodów tej sytuacji jest wiele, m.in. klęski żywiołowe, wojny i związane z nimi migracje, brak możliwości utrzymania się przez ludzi z pracy własnych rąk. Największą grupą społeczną dotkniętą ubóstwem są drobni wytwórcy i pracownicy najemni wytwarzający żywność oraz wyroby rękodzieła. Z powodu braku dostępu do rynku i w wyniku niesprawiedliwych relacji handlowych na poziomie międzynarodowym nie uzyskują oni godziwych cen za swoje wyroby ani uczciwych wynagrodzeń za pracę. Zyski z większości obrotów w handlu międzynarodowym trafiają do krajów zamożnych. Próba stworzenia bardziej sprawiedliwych rozwiązań – godziwych warunków pracy i lepszego dostępu do rynku dla drobnych wytwórców globalnego Południa zaowocowała powstaniem koncepcji Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade). U jej podstaw leży przekonanie, że my wszyscy, poprzez swoje decyzje konsumenckie, wybierając wyroby pochodzące od drobnych producentów z krajów Południa, które wytworzono i wprowadzono na rynek z zachowaniem etycznych standardów mamy wpływ na poprawę ich sytuacji.

Uzyskanie tytułu Uczelni Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu/ Fair Trade poprzedzone było spełnieniem kryteriów. Objęły m.in. podpisanie deklaracji poparcia dla Sprawiedliwego Handlu przez JM Rektora, powołanie zespołu Ambasadorów Sprawiedliwego Handlu UP (wykładowcy – dr Ewa Radomska – koordynator, dr Paulina Szyja, dr Katarzyna Kowalska – Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii UP, dr Marcin Urbaniak – Instytut Filozofii i Socjologii UP oraz studentki – Katarzyna Karcz, Kamila Pasternak, Oliwia Kowalska, Klaudia Ostrowska – Ekonomia Społeczna, Graciela Namysł, Anna Krupa – Etyka – Negocjacje i Mediacje), podejmowanie działań ukierunkowanych na budowanie i wzmacnianie świadomości oraz wiedzy społeczności akademickiej Uniwersytetu na temat idei Fair Trade oraz odpowiedzialnej konsumpcji poprzez organizację warsztatów, wykładów, seminariów, pokazów filmów, obchodów World Fair Trade Day, zapewnienie dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu podczas konferencji krajowych i międzynarodowych itp. Wypełnienie kryteriów jest owocem rozłożonej na dwa lata akademickie kampanii promującej ideę Fair Trade na terenie uniwersytetu.

Fundacja PRO UNIVERSITATIS objęła patronat nad działaniami Ambasadorów Sprawiedliwego Handlu UP.