Kampanie

KAMPANIA „UCZELNIE PRZYJAZNE DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU”

 

UP włączył się w promocję i wspieranie idei Sprawiedliwego Handlu poprzez zaangażowanie w ogólnopolską kampanię „Uczelnie Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” we współpracy z Fundacją „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska w Krakowie oraz Fundacją Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie PRO UNIVERSITATIS, która zainicjowała działania i współuczestniczy w ich realizacji.

Kampania jest częścią międzynarodowego obywatelskiego ruchu Fairtrade Towns skupiającego miasta, osoby i organizacje, które promują Sprawiedliwy Handel odpowiedzialne zachowania konsumenckie wspierające Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte przez ONZ. Walka z ubóstwem oraz dążenie do poprawy warunków życia drobnych wytwórców w krajach globalnego Południa jest główną ideą Fairtrade.

Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu jest aktywnie zaangażowana w promowanie idei Sprawiedliwego Handlu poprzez realizację kryteriów ustanowionych przez organizatorów kampanii. Oznacza to:
– prowadzenie działań edukacyjnych (upowszechnianie wiedzy) na temat Sprawiedliwego Handlu, Celów Zrównoważonego Rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji, w tym wyjaśnianie przyczyn i skutków ubóstwa w%nbsp;krajach globalnego Południa, związanych m.in. z globalnym systemem handlowym i jego wpływem na społeczności tych krajów

– podejmowanie na terenie uczelni oraz w społeczności lokalnej działań promujących ideę Sprawiedliwego Handlu jako narzędzia walki z ubóstwem i poprawy warunków życia drobnych wytwórców w krajach globalnego Południa.
– dążenie do zapewnienia dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu na terenie uczelni oraz podczas organizowanych wydarzeń.

Uniwersytet od stycznia 2018 r. zaangażowany jest we wspieranie idei Sprawiedliwego Handlu i integrowanie wokół niej społeczności akademickiej.

Korzyści z udziału w kampanii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie:
– wykładowcy i studenci zdobywają wiedzę i świadomość na temat znaczenia działań na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu i kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte przez kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych

– włączenie w kampanię i wypełnienie kryteriów uprawnia do otrzymania dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu

– tytuł Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu wzmacnia wizerunek uczelni jako organizacji aktywnie zaangażowanej w realizację trzeciej misji, kształtującej odpowiedzialne postawy społeczne i zachowania konsumenckie

– tytuł Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu daje pierwszeństwo w spotkaniach z ciekawymi gośćmi (np. z producentami ze Sprawiedliwego Handlu) zaproszonych przez organizatorów kampanii, którzy jednocześnie oferują swoje wsparcie merytoryczne dla studentów i wykładowców.

W dn. 5 kwietnia 2019 r. Rektor Uniwersytetu Jego Magnificencja prof. dr hab. Kazimierz Karolczak podpisał deklarację poparcia Uniwersytetu dla idei Sprawiedliwego Handlu/ Fair Trade, co oznacza kontynuację działań służących spełnieniu kryteriów prowadzących do uzyskania przez Uniwersytet tytułu Uczelni Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu.

Za działania odpowiada grupa koordynująca/ Ambasadorzy Sprawiedliwego Handlu, w skład której wchodzą pracownicy naukowi/ wykładowcy i studenci.

Przedstawiciele kadry naukowej/ wykładowcy:
– dr Ewa Radomska, kierownik zespołu (Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PRO UNIVERSITATIS, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii UP)
– dr Katarzyna Kowalska, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii UP
– dr Paulina Szyja, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii UP
– dr Marcin Urbaniak, Instytut Filozofii i Socjologii UP

Przedstawiciele studentów:
– Oliwia Kowalska, II rok Ekonomii Społecznej (studia I stopnia)
– Klaudia Ostrowska, II rok Ekonomii Społecznej (studia I stopnia)
– Kamila Pasternak, II rok Ekonomii Społecznej (studia I stopnia)
– Katarzyna Karcz, II rok Ekonomii Społecznej (studia I stopnia)
– Graciela Namysł, III rok, Etyka – Negocjacje i Mediacje (studia I stopnia)
– Anna Krupa, III rok, Etyka – Negocjacje i Mediacje (studia I stopnia)

Dodatkowe informacje:
Kampania: Uczelnie Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu:
https://spolecznosci.fairtrade.org.pl/wez-udzial/uczelnie/
Co to jest Sprawiedliwy Handel (Fair Trade):
https://www.fairtrade.org.pl/sprawiedliwy-handel/co-jest-sprawiedliwy-handel-fair-trade/
Zasady Sprawiedliwego Handlu:
https://www.fairtrade.org.pl/sprawiedliwy-handel/zasady-sprawiedliwego-handlu/

 

KAMPANIA SPOŁECZNA „MAMO, NIE KRZYWDŹ”

 

W ramach współpracy z Fundacją Ad vocem, Fundacja PRO UNIVERSITATIS włączyła się do udziału w kampanii „Mamo, nie krzywdź”. Wolontariuszki, studentki II roku Ekonomii Społecznej: Katarzyna Karcz i Patrycja Dutka w dn. 15 kwietnia 2019 r. rozdawały na terenie Uniwersytetu broszury, informowały o FAS.

Informacje o FAS