Partnerzy

EUROPEAN FOUNDATION FOR COOPERATION AND SCIENCE

 

European Foundation for Cooperation and Science tworzy społeczność zaangażowana w działania mające na celu przede wszystkim upowszechnianie i rozwój nauki. Fundacja z siedzibą w Krakowie realizację celów statutowych rozpoczęła niedługo po powstaniu, tzn. w roku 2018.
Jako beneficjent grantu w ramach Europejskiego Tygodniu Kodowania (ang.
Code Week) który miał miejsce między 5 a 20 października 2018 roku, Fundacja zorganizowała warsztaty z robotyki oraz programowania. Dzięki warsztatom, dzieci i młodzież w wieku od 8 do 16 lat mięli możliwość zapoznania się ze światem technologii oraz programowania, a poprzez zabawę uświadomić sobie jak za pomocą kodowania można realizować własne pomysły.

Oprócz działań upowszechniających naukę, celem Fundacji jest realizacja działań wpływających na rozwój gospodarczy i pobudzanie przedsiębiorczość oraz sprzyjających integracji europejskiej, a także rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Dodatkowo, działań w zakresie pomocy społecznej i charytatywnej, kulturowej, sportowej, edukacyjnej mających istotne znaczenie dla rozwoju potencjału społeczeństwa i jego integrację.

W 2019 r. European Foundation for Cooperation and Science wielokrotnie wspierała organizację ogólnokrajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych, które miały miejsce terenie Krakowa. Zaangażowanie to umożliwiło nawiązanie nowych kontaktów sprzyjających podejmowanie działań w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji oraz jej rozwoju w perspektywie długookresowej.

Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PRO UNIVERSITATIS i European Foundation for Cooperation and Science podpisały porozumienie o współpracy w Krakowie w dn. 19 czerwca 2019 r.

Kontakt:
European Foundation for Cooperation and Science Rynek Główny 28, 31-010 Kraków www.efcas.org

Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/EFCAS.Foundation/
Twitter: https://twitter.com/fundacja_EFCAS

 

 

FUNDACJA MIEJSC I LUDZI AKTYWNYCH (MiLA)

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) działa od 2010 roku na rzecz rozwoju lokalnego opartego na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym miejsc oraz aktywności i współodpowiedzialności ich mieszkańców. Współpracuje z samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi grupami działania i grupami nieformalnymi.

Działania Fundacji koncentrują się na trzech obszarach tematycznych:
1. Dialog społeczny – wspieramy dialog samorządów z mieszkańcami, partycypację publiczną i społeczną, rozwój partnerstw lokalnych poprzez prowadzenie konsultacji społecznych (m.in. w zakresie planowania przestrzennego, organizacji czasu wolnego, rozwijania turystyki), wdrażanie budżetów obywatelskich i wspieranie powstawania młodzieżowych i senioralnych rad gminnych.
2. Turystyka dziedzictwa – wspieramy rozwój turystyki opartej na lokalnych zasobach kulturowych, tradycjach i przyrodzie, stosując innowacyjne metody takie jak questing (tworzenie nieoznakowanych tras z zagadkami i skarbem – www.bestquest.pl) i ekomuzea (tworzenie sieci obiektów prezentujących w żywy i atrakcyjny sposób dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe oraz historię regionu).
3. Przedsiębiorczość lokalna – wspieramy rozwój przedsiębiorczości (w tym ekonomii społecznej) opartej o lokalne zasoby – tradycyjne rękodzieło, potrawy, produkty spożywcze, poprzez budowanie marek lokalnych miejsc i produktów, które ułatwiają ich promocję i sprzedaż.

Obszar działania Fundacji MiLA obejmuje teren całej Polski, innych krajów (np. Ukraina, Tunezja), realizuje również współpracę międzynarodową z organizacjami, głównie z terenu Europy.

Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PRO UNIVERSITATIS i Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) podpisały porozumienie o współpracy w Krakowie w dn. 17 kwietnia 2019 r.

Kontakt:
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA)
ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków
www.mila.org.pl

 

 

FUNDACJA „KOALICJA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU” – FAIRTRADE POLSKA

Fundacja jest wyłącznym przedstawicielem Fairtrade International w Polsce. Fairtrade jest największym systemem certyfikacji produktów Sprawiedliwego Handlu. Obejmuje ponad 1,66 miliona drobnych rolników i pracowników z ponad 75 krajów Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Afryki, Azji i Oceanii, produkujących m.in. kawę, herbatę, cukier trzcinowy, kakao, owoce tropikalne, bawełnę czy kwiaty.

Fairtrade oferuje stabilne ceny i premie wspierające zrównoważony rozwój lokalnych społeczności; zwalcza zjawiska pracy niewolniczej, przymusowej pracy dzieci i wszelkie formy dyskryminacji.

Fairtrade wzmacnia pozycję rolników i pracowników najemnych z globalnego Południa – reprezentanci sieci producentów Fairtrade mają 50 proc. głosów podczas Walnych Zgromadzeń organizacji. Na światowym rynku jest już ponad 30 tysięcy certyfikowanych produktów Fairtrade, dostępnych w ponad 125 krajach.
Początki Fairtrade Polska sięgają 2009 roku, kiedy to z inicjatywy między innymi Polskiej Akcji Humanitarnej i Polskiej Zielonej Sieci sformowana została nieformalna Koalicja Sprawiedliwego Handlu. Obecnie Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” –Fairtrade Polska jest organizacją pożytku publicznego.

Fairtrade Polska zajmuje się rozwojem rynku Fairtrade w Polsce. Współpracuje z niezależną jednostką certyfikacyjną FLO-CERT GmbH z Bonn, wspierając polskie firmy w zakresie certyfikacji Fairtrade i licencjonowania produktów Fairtrade. Oprócz tego Fundacja zajmuje się promowaniem produktów z certyfikatem Fairtrade wśród konsumentów.

Fairtrade Polska prowadzi również działania rzecznicze, np. w sprawie Zrównoważonych Zamówień Publicznych. Zajmuje się również edukacją globalną m.in. przez kampanię Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.

Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PRO UNIVERSITATIS i Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska podpisały porozumienie o współpracy w Krakowie w dn. 15 marca 2019 r.

Kontakt:
Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska
ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków
www.fairtrade.org.pl

Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/fairtradepolska/
Instagram: https://www.instagram.com/fairtradepolska
Twitter: https://twitter.com/FairtradePolska
YouTube: https://www.youtube.com/fairtradepolska

 

 

FUNDACJA AD VOCEM

Fundacja działa w Krakowie od 2005 r. Swoje zadania statutowe realizuje w ramach wolontariatu. Uczestnicząc w otwartych konkursach realizuje projekty społecznościowe oraz zadania zlecone np. przez ONZ czy Ministerstwo Zdrowia. Wydawnictwo ad vocem wzmacnia prowadzone przez Fundację kampanie i inicjatywy społeczne.

Głównym celem Fundacji jest promowanie praw człowieka, prawa ofiar przestępstw, przede wszystkim praw dzieci, ograniczenie zjawiska okrucieństwa wobec dzieci, poprzez zwiększenie wykrywalności i reagowania na przemoc wobec dzieci, zmiana sposobu myślenia i nastawienia społeczności lokalnych wobec dramatu dziecka krzywdzonego. Przełamanie zmowy milczenia społeczności lokalnej na krzywdę dziecka oraz brak zgody na łamanie praw dzieci. Fundacja pracuje również nad przygotowaniem nowych propozycji uregulowań prawnych, skuteczniej chroniących prawa dzieci i lepiej zabezpieczających ich interes.

Fundacja podejmuje bezpośrednie interwencje w przypadku łamania praw dzieci oraz prowadzi działalność edukacyjną przygotowując osoby zawodowo pracujące z dziećmi lub na ich rzecz (pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, wychowawców, nauczycieli przedszkolnych) do rozpoznawania dziecka krzywdzonego i udzielania mu skutecznej pomocy. Od 2007 r. Fundacja w ramach realizowanych projektów przygotowała ponad 600 takich osób w 50-godzinnym programie szkolenia. Fundacja rozprowadziła bezpłatnie ponad 7,5 tys. sztuk poradnika pt. „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?”, który stanowi kompendium wiedzy teoretycznej z zakresu medycyny, psychologii, prawa, psychologii społecznej, niezbędnej do rozpoznania dziecka krzywdzonego i wiedzy praktycznej z zakresu profesjonalnego udzielania pomoc dziecku krzywdzonemu.

Od kilku lat Fundacja realizuje również kampanie społeczne: „Jedenaste, nie bądź obojętny” (mobilizującą ludzi do reagowania w sytuacji przemocy wobec dzieci) oraz kampanię „Mamo, nie krzywdź” mającą na celu uświadomienie, że alkohol spożywany przez kobiety ciężarne może spowodować u dziecka nieodwracalne uszkodzenia mózgu (FASD).

Fundacja współpracuje z krakowskimi uczelniami wyższymi, a także specjalistami z zakresu prawa, medycyny i psychologii, którzy uczestniczą w opracowaniu merytorycznej strony materiałów edukacyjnych.

Fundacja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PRO UNIVERSITATIS i Fundacja ad vocem podpisały porozumienie o współpracy w Krakowie w dn. 14 marca 2019 r.

Kontakt:
Fundacja ad vocem
ul. Dunajewskiego 6, 31-133 Kraków
www.advocem.org.pl, e-mail: fundacjaadvocem@poczta.onet.pl